Evaluation of Pinyin conversion

Summary

System Key5
Hanzi count 2234
Word count 1478
Incorrectly glued 133 (5.95%)
Incorrectly split 59 (2.64%)
Total segmentation errors 192 (8.59%)
Should be neutral tone 10 (0.45%)
Wrong neutral tone 40 (1.79%)
Wrong pinyin 13 (0.58%)

Legend

一本
yī běn
yī|běn
Separate words, but tool incorrectly glued them.
来自
láizì
lái■
Single word, but tool incorrectly split it.
母亲
Mǔqin
qīn
Syllable has neutral tone, but tool produced full tone.
li
Syllable has full tone, but tool produced neutral tone.
倒还
dào hái
dào huán
Tool produced the wrong syllable.

Annotated text

Dào
Dào
外婆家
wàipó jiā
wàipó|jiā

我们
Wǒmen
men
来自
láizì
lái■
大城市
dà chéngshì
dà|chéngshì
 
 
经历了
jīnglìle
jīngle
彻夜
chèyè
chè
de
de
旅程
lǚchéng
chéng
 
 
母亲
Mǔqin
qin
红着
hóngzhe
hóngzhe
眼睛
yǎnjing
yǎnjing
 
 
提了
tíle
le
纸箱
zhǐxiāng
zhǐxiāng
 
 
我们
wǒmen
men
liǎng
liǎng
小孩
xiǎohái
xiǎohái
zhī
zhī
行李箱
xínglixiāng
xínglixiāng
 
 
除了
Chúle
Chúle
这些
zhèxiē
zhèxiē
之外
zhīwài
zhīwài
 
 
我们
wǒmen
men
hái
hái
抱了
bàole
bàole
一本
yī běn
yī|běn
父亲
fùqin
qin
de
de
大辞典
dà cídiǎn
dà|diǎn
 
 
shǒu
shǒu
酸了
suānle
suānle
jiù
jiù
yóu
yóu
另外
lìngwài
lìngwài
rén
rén
bào
bào
 
 

Sān
Sān
rén
rén
走了
zǒule
zǒule
好久
hǎojiǔ
hǎojiǔ
 
 
外婆家
Wàipó jiā
Wàipó|jiā
zài
zài
小镇
xiǎozhèn
xiǎozhèn
lìng
lìng
duān
duān
 
 
车站很
chēzhàn hěn
chēzhàn|hěn
yuǎn
yuǎn
 
 
这儿
Zhèr
Zhèr
没有
méiyǒu
méiyǒu
电车
diànchē
diànchē
 
 
没有
méiyǒu
méiyǒu
公交车
gōngjiāochē
gōngjiāochē
 
 
偶尔
ǒuěr
ǒuěr
只有
zhǐ yǒu
zhǐ|yǒu
几辆
jǐ liàng
jǐ|liàng
军用
jūnyòng
jūnyòng
卡车
kǎchē
chē
呼啸而过
hūxiào-érguò
xiào■ ér■ guò
 
 

路上
Lù shàng
Lù|shang
de
de
行人
xíngrén
xíngrén
hěn
hěn
稀少
xīshǎo
shǎo
 
 
zhěng
zhěng
zuò
zuò
小镇
xiǎozhèn
xiǎozhèn
dōu
dōu
hěn
hěn
寂静
jìjìng
jìng
 
 
母亲走
Mǔqin zǒu
qin|zǒu
zài
zài
我们
wǒmen
men
liǎng
liǎng
rén
rén
之间
zhījiān
zhījiān
 
 
彼此
bǐcǐ
没有
méiyǒu
méiyǒu
交谈
jiāotán
jiāotán
 
 
只有
zhǐyǒu
zhǐyǒu
我们的
wǒmen de
men|de
脚步声
jiǎobù shēng
jiǎobù|shēng
zài
zài
四周
sìzhōu
zhōu
回响
huíxiǎng
huíxiǎng
 
 

到了
Dàole
Dàole
外婆
wàipó
wài
de
de
庭院门前
tíngyuànmén qián
tíngyuàn■ mén|qián
 
 
母亲
mǔqin
qin
shuō
shuō
 
 
 
 
你们
Nǐmen
men
zài
zài
这儿
zhèr
zhèr
děng
děng
 
 
 
 

等了
Děngle
Děngle
一会儿
yīhuǐr
huìr
 
 
我们
wǒmen
men
走进
zǒu jìn
zǒu|jìn
庭院
tíngyuàn
tíngyuàn
 
 
绕过
ràoguò
ràoguò
屋子
wūzi
zi
 
 
找了
zhǎole
zhǎole
一扇
yī shàn
yī|shàn
chuāng
chuāng
 
 
dūn
dūn
zài
zài
窗口
chuāngkǒu
chuāngkǒu
xià
xià
 
 
cóng
cóng
那里
nàlǐ
li
传来
chuánlái
chuánlái
母亲
mǔqin
qin
de
de
声音
shēngyīn
shēngyīn
 
 

shuō
shuō
 
 
 
 
我们
Wǒmen
men
家里
jiā lǐ
jiā|li
méi
méi
东西
dōngxi
dōngxi
chī
chī
 
 
méi
méi
面包
miànbāo
miànbāo
 
 
méi
méi
ròu
ròu
 
 
也没有
yě méiyǒu
yě|méiyǒu
青菜
qīngcài
qīngcài
牛奶
niúnǎi
niúnǎi
 
 
什么
Shénme
Shénme
dōu
dōu
没有
méiyǒu
méiyǒu
 
 
无法
wúfǎ
zài
zài
扶养
fúyǎng
yǎng
他们了
tāmen le
men|le
 
 
 
 

Lìng
Lìng
ge
声音
shēngyīn
shēngyīn
shuō
shuō
 
 
 
 
倒还
dào hái
dào|huán
记得
jìde
de
 
 
Hēng
Hēng
 
 
kàn
kàn
这十
zhè shí
zhè|shí
nián
nián
lái
lái
 
 
从来
cónglái
cónglái
jiù
jiù
méi
méi
想过
xiǎngguo
xiǎngguò
 
 
méi
méi
lái
lái
看过我
kànguo wǒ
kàn■ guò|
 
 
甚至连
shènzhì lián
shènzhì|lián
fēng
fēng
xìn
xìn
没有
méiyǒu
méiyǒu
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qin
回答
huídá
huí
 
 
 
 
hěn
hěn
清楚
qīngchu
qīngchu
原因
yuányīn
yuányīn
 
 
毕竟
bìjìng
jìng
一直
yīzhí
zhí
深爱着
shēnàizhe
shēnài■ zhù
父亲啊
fùqin a
qi|na
 
 
 
 

那个
Nàgè
ge
rén
rén
yòu
yòu
shuō
shuō
 
 
 
 
Shì
Shì
a
a
 
 
当然
dāngrán
dāngrán
清楚
qīngchu
qīngchu
de
de
hěn
hěn
 
 
而且
érqiě
érqiě
还记得
hái jìde
hái|de
自己
zìjǐ
yǒu
yǒu
母亲
mǔqin
qin
 
 
所以
suǒyǐ
suǒ
现在
xiànzài
xiànzài
有了
yǒule
yǒule
问题
wèntí
wèn
 
 
jiù
jiù
huì
huì
lái
lái
zhǎo
zhǎo
我帮忙
wǒ bāngmáng
wǒ|bāngmáng
la
la
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qin
回答
huídá
huí
 
 
 
 
bìng
bìng
wéi
wéi
自己
zìjǐ
企求
qǐqiú
qiú
什么
shénme
shénme
 
 
只是
zhǐshì
zhǐshì
希望
xīwàng
wàng
孩子们能
háizimen néng
háizimen|néng
躲过
duǒguò
duǒguò
zhè
zhè
cháng
cháng
战争
zhànzhēng
zhànzhēng
 
 
我们
Wǒmen
men
那个
nàgè
城市
chéngshì
chéngshì
终日
zhōngrì
zhōng
战火连连
zhànhuǒ liánlián
zhànhuǒ|liánlián
 
 
已经
yǐjīng
jīng
没有
méiyǒu
méiyǒu
粮食
liángshi
liángshi
le
le
 
 
有的
Yǒude
Yǒude
孩子
háizi
háizi
送到
sòngdào
sòngdào
乡下
xiāngxia
xiāngxia
 
 
有的寄养
yǒude jìyǎng
yǒude|yǎng
zài
zài
父母
fùmǔ
家里
jiālǐ
jiāli
 
 
或是
huò shì
huò|shi
送往
sòngwǎng
sòngwǎng
他乡
tāxiāng
xiāng
 
 
只要
zhǐyào
zhǐyào
能够
nénggòu
nénggòu
活命
huómìng
huómìng
 
 
无论
wúlùn
lùn
什么
shénme
shénme
地方
dìfang
fang
dōu
dōu
hǎo
hǎo
 
 
 
 

那个
Nàgè
ge
rén
rén
shuō
shuō
 
 
 
 
那么
Nàme
me
可以
kěyǐ
他们
tāmen
men
送到
sòngdào
sòngdào
国外
guówài
guówài
ya
 
 
随便
Suíbiàn
Suíbiàn
什么
shénme
shénme
地方
dìfang
fang
dōu
dōu
xíng
xíng
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qin
shuō
shuō
 
 
 
 
他们
Tāmen
men
shì
shì
de
de
外孙
wàisūn
wàisūn
a
a
 
 
 
 

 
 
de
de
外孙
wàisūn
wàisūn
 
 
Hēng
Hēng
 
 
Lián
Lián
他们
tāmen
men
jiào
jiào
什么
shénme
shénme
 
 
zhǎng
cháng
什么
shénme
shénme
模样我
múyàng wǒ
yàng|
dōu
dōu
知道
zhīdào
zhīdào
 
 
hái
hái
shuō
shuō
shì
shì
de
de
外孙
wàisūn
wàisūn
ne
ne
 
 
他们
Tāmen
men
yǒu
yǒu
rén
rén
 
 
 
 

 
 
Liǎng
Liǎng
 
 
liǎng
liǎng
男孩
nánhái
nánhái
 
 
shì
shì
双胞胎
shuāngbāotāi
shuāngbāotāi
 
 
 
 

那个
Nàgè
ge
rén
rén
yòu
yòu
wèn
wèn
 
 
 
 
其他
Qítā
de
de
zuò
zuò
suàn
suàn
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qin
wèn
wèn
 
 
 
 
其他
Qítā
de
de
 
 
 
 

 
 
Dāng
Dāng
母狗
mǔgǒu
gǒu
tāi
tāi
生了
shēngle
shēngle
四五
sì-wǔ
sì■
zhī
zhī
小狗
xiǎogǒu
xiǎogǒu
 
 
人们
rénmen
rénmen
通常
tōngcháng
tōngcháng
都只
dōu zhǐ
dōu|zhǐ
huì
huì
留下
liúxià
liúxia
zhī
zhī
huò
huò
liǎng
liǎng
zhī
zhī
自己
zìjǐ
yǎng
yǎng
 
 
其他
qítā
de
de
jiù
jiù
丢到
diūdào
diū■ dào
水沟里
shuǐgōu lǐ
shuǐgōu|
淹死
yānsǐ
yān
 
 
 
 

那个
Nàgè
ge
rén
rén
说完
shuōwán
shuōwán
之后
zhīhòu
zhīhòu
 
 
xiào
xiào
de
de
hěn
hěn
夸张
kuāzhāng
kuāzhāng
 
 
母亲
Mǔqin
qin
沉默不语
chénmò-bùyǔ
chénmò■ bù■
 
 

过了
Guòle
Guòle
一会儿
yīhuǐr
huìr
 
 
那个
nàgè
ge
rén
rén
yòu
yòu
shuō
shuō
 
 
 
 
他们
Tāmen
men
至少
zhìshǎo
zhìshǎo
yǒu
yǒu
父亲
fùqin
qin
ba
ba
 
 
我想
Wǒ xiǎng
Wǒ|xiǎng
应该
yīnggāi
yīnggāi
hái
hái
没有
méiyǒu
méiyǒu
结婚
jiéhūn
jiéhūn
 
 
因为
yīnwèi
yīnwèi
记得
jìde
de
曾经
céngjīng
céngjīng
邀请我
yāoqǐng wǒ
yāoqǐng|
参加
cānjiā
cānjiā
de
de
婚礼
hūnlǐ
hūn
 
 
 
 

 
 
已经
yǐjīng
jīng
结婚了
jiéhūnle
jiéhūn■ le
 
 
孩子
háizi
háizi
de
de
父亲
fùqin
qin
正在
zhèngzài
zhèngzài
前线
qiánxiàn
qiánxiàn
 
 
已经
yǐjīng
jīng
yǒu
yǒu
liù
liù
个月
gè yuè
gè|yuè
méi
méi
消息
xiāoxi
xiāoxi
le
le
 
 
 
 

 
 
kàn
kàn
zǎo
zǎo
gāi
gāi
死心
sǐxīn
xīn
le
le
 
 
 
 
那个
Nàgè
ge
rén
rén
yòu
yòu
笑了
xiàole
xiào■ le
 
 
但是
dànshì
dànshì
 
 
母亲却
mǔqin què
qin|què
哭了
kūle
le
起来
qǐlái
lái
 
 

Zhè
Zhè
时候
shíhou
shíhòu
 
 
我们
wǒmen
men
回到
huídào
huídào
庭院门前
tíngyuànmén qián
tíngyuàn■ mén|qián
 
 
只见
Zhǐ jiàn
Zhǐ|jiàn
母亲
mǔqin
qin
位老妇人
wèi lǎo fùrén
wèi|lǎo|fù■ rén
cóng
cóng
屋里
wū lǐ
wū|li
走出来
zǒu chūlái
zǒu|chulai
 
 

duì
duì
我们
wǒmen
men
shuō
shuō
 
 
 
 
Zhè
Zhè
shì
shì
你们
nǐmen
men
de
de
外婆
wàipó
wài
 
 
你们
Nǐmen
men
jiù
jiù
dāi
dāi
zài
zài
这里
zhèlǐ
zhèli
 
 
直到
zhídào
zhídào
战争
zhànzhēng
zhànzhēng
结束
jiéshù
jiéshù
 
 
 
 

外婆
Wàipó
Wài
接着
jiēzhe
jiēzhe
shuō
shuō
 
 
 
 
Zhè
Zhè
zhǒng
zhǒng
日子
rìzi
zi
huì
huì
持续
chíxù
chí
hěn
hěn
jiǔ
jiǔ
ó
o
 
 
不过
Bùguò
guò
别担心
bié dānxīn
bié|dānxīn
 
 
huì
huì
jiào
jiào
他们
tāmen
men
做事
zuòshì
zuòshì
 
 
这儿
zhèr
zhèr
可不是
kě bù shì
kě|bu|shì
白吃白喝
báichī-báihē
báichībái
de
de
地方
dìfang
fang
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qin
shuō
shuō
 
 
 
 
huì
huì
寄钱
jì qián
jì|qián
gěi
gěi
 
 
行李箱
xínglixiāng
xínglixiāng
yǒu
yǒu
他们
tāmen
men
de
de
衣服
yīfu
fu
 
 
另外
lìngwài
lìngwài
 
 
床单
chuángdān
chuángdān
被子
bèizi
bèizi
zài
zài
纸箱
zhǐxiāng
zhǐxiāng
 
 
小宝贝
Xiǎo bǎobèi
Xiǎo|bǎobèi
 
 
yào
yào
听话
tīnghuà
tīnghuà
 
 
妈妈
māma
ma
huì
huì
写信
xiě xìn
xiě|xìn
gěi
gěi
你们
nǐmen
men
 
 
 
 

拥抱
Yōngbào
Yōngbào
我们
wǒmen
men
之后
zhīhòu
zhīhòu
 
 
母亲
mǔqin
qin
流着
liúzhe
liúzhe
lèi
lèi
离去
líqù
 
 

外婆
Wàipó
Wài
què
què
狂笑着对
kuángxiàozhe duì
kuángxiào■ zháo|duì
我们
wǒmen
men
说道
shuōdào
shuōdào
 
 
 
 
床单
Chuángdān
Chuángdān
 
 
被子
Bèizi
Bèizi
 
 
白衬衫
Bái chènshān
Bái|chènshān
光亮
guāngliàng
guāngliàng
de
de
鞋子
xiézi
xiézi
 
 
Ràng
Ràng
lái
lái
教教
jiāojiāo
jiāo■ jiāo
你们
nǐmen
men
应该
yīnggāi
yīnggāi
如何生活
rúhé shēnghuó
hé|shēnghuó
ba
ba
 
 
 
 

我们
Wǒmen
men
向外婆
xiàng wàipó
xiàng|wài■
shēn
shēn
舌头
shétou
shétou
扮鬼脸
bàn guǐliǎn
bàn|guǐliǎn
 
 
ér
ér
跟着
gēnzhe
gēnzhe
猛拍大腿
měng pāi dàtuǐ
měng|pāi|tuǐ
 
 
xiào
xiào
de
gèng
gèng
激动
jīdòng
dòng
 
 

外婆
Wàipó
Wài
de
de
jiā
jiā

外婆家
Wàipó jiā
Wàipó|jiā
距离
jùlí
小镇
xiǎozhèn
xiǎozhèn
de
de
最末端
zuì mòduān
zuì|mò■ duān
走路
zǒulù
zǒu
大概
dàgài
gài
zhǐ
zhǐ
需要
xūyào
yào
分钟
fēnzhōng
fēnzhōng
 
 

过了
Guòle
Guòle
外婆
wàipó
wài
de
de
jiā
jiā
 
 
jiù
jiù
zhǐ
zhǐ
yǒu
yǒu
尘土
chéntǔ
chén
飞扬
fēiyáng
fēiyáng
de
de
马路
mǎlù
 
 
而且
érqiě
érqiě
zhè
zhè
条路
tiáo lù
tiáo|
bèi
bèi
cháng
cháng
pái
pái
de
de
栅栏
zhàlan
zhàlan
整个
zhěnggè
zhěng
切断
qiēduàn
qiēduàn
le
le
 
 
Xiǎng
Xiǎng
zài
zài
往下
wǎngxià
wǎngxià
走是
zǒu shì
zǒu|shì
不可能
bùkěnéng
bù■ néng
de
de
 
 
因为
yīnwèi
yīnwèi
zài
zài
栅栏
zhàlan
zhàlan
前方
qiánfāng
qiánfāng
 
 
jiù
jiù
yǒu
yǒu
士兵
shìbīng
shìbīng
在那儿
zài nàr
zài|r
放哨
fàngshào
fàngshào
 
 
放哨
Fàngshào
Fàngshào
de
de
士兵
shìbīng
shìbīng
手持
shǒuchí
shǒuchí
冲锋枪
chōngfēngqiāng
chōngfēngqiāng
 
 
身上配
shēnshang pèi
shēnshang|pèi
guà
guà
双筒
shuāngtǒng
shuāngtǒng
望远镜
wàngyuǎnjìng
wàngyuǎnjìng
 
 
只要
Zhǐyào
Zhǐyào
一下
yīxià
xià
 
 
jiù
jiù
躲进哨所
duǒjìn shàosuǒ
duǒjìn|shàosuǒ
 
 
因此
Yīncǐ
Yīn
我们
wǒmen
men
知道
zhīdào
zhīdao
 
 
zài
zài
栅栏
zhàlan
zhàlan
de
de
后方
hòufāng
hòufāng
 
 
zài
zài
树丛
shùcóng
shùcóng
的掩饰
de yǎnshì
de|yǎnshì
xià
xià
 
 
潜藏着
qiáncángzhe
qiáncángzhe
zuò
zuò
秘密
mìmì
军事
jūnshì
jūnshì
基地
jīdì
 
 
ér
ér
zài
zài
de
de
后方
hòufāng
hòufāng
 
 
则是
zé shì
zé|shì
lìng
lìng
ge
国家
guójiā
guójiā
de
de
地界
dìjiè
jiè
 
 

外婆家
Wàipó jiā
Wàipó|jiā
四周
sìzhōu
zhōu
shì
shì
piàn
piàn
广大
guǎngdà
guǎng
de
de
院子
yuànzi
yuànzi
 
 
wǎng
wǎng
院子
yuànzi
yuànzi
de
de
深处走去
shēnchù zǒuqù
shēnchù|zǒuqu
yǒu
yǒu
tiáo
tiáo
小河
xiǎohé
xiǎo
 
 
涉过了
shèguòle
shèguò■ le
小河
xiǎohé
xiǎo
 
 
对岸
duìàn
duìàn
shì
shì
piàn
piàn
树林
shùlín
shùlín
 
 

院子
Yuànzi
Yuànzi
不但
bùdàn
dàn
种了
zhòngle
zhòngle
各式各样
gèshìgèyàng
shìyàng
de
de
蔬菜
shūcài
shūcài
水果
shuǐguǒ
shuǐguǒ
 
 
而且
érqiě
érqiě
zài
zài
院子的
yuànzi de
yuànzi|de
角落
jiǎoluò
jiǎoluò
 
 
hái
hái
yǒu
yǒu
兔箱
tùxiāng
tù■ xiāng
 
 
鸡棚
jīpéng
péng
 
 
猪圈
zhūjuàn
zhūjuàn
yǎng
yǎng
yáng
yáng
的畜栏
de chùlán
de|chùlán
 
 
我们
Wǒmen
men
挑了
tiāole
tiāole
tóu
tóu
zuì
zuì
féi
féi
de
de
zhū
zhū
 
 
试着
shìzhe
shìzhe
爬上
páshàng
shàng
de
de
bèi
bèi
 
 
但是
dànshì
dànshì
què
què
无法
wúfǎ
坐稳
zuòwěn
zuòwěn
 
 

青菜
Qīngcài
Qīngcài
 
 
水果
shuǐguǒ
shuǐguǒ
 
 
兔子
tùzi
zi
 
 
鸭子
yāzi
zi
小鸡
xiǎojī
xiǎo
 
 
外婆
wàipó
wài
jiāng
jiāng
它们
tāmen
men
全都拿到
quándōu nádào
quándōu|dào
市场
shìchǎng
shìchǎng
shàng
shang
mài
mài
 
 
hái
hái
yǒu
yǒu
鸡蛋
jīdàn
dàn
 
 
鸭蛋
yādàn
dàn
yáng
yáng
干酪
gānlào
gānlào
也一并
yě yībìng
yě|bìng
出售
chūshòu
chūshòu
 
 
畜养
Xùyǎng
yǎng
de
de
zhū
zhū
卖给
màigěi
mài■ gěi
肉商
ròushāng
ròu■ shāng
 
 
肉商通常
Ròushāng tōngcháng
Ròu■ shāng|tōngcháng
是以
shì yǐ
shì|
金钱
jīnqián
jīnqián
交易
jiāoyì
jiāo
 
 
但是
dànshì
dànshì
有时候
yǒu shíhou
yǒu|shíhou
火腿
huǒtuǐ
huǒtuǐ
灌肠来
guànchang lái
guàncháng|lái
交换
jiāohuàn
jiāohuàn
 
 

院子
Yuànzi
Yuànzi
养了
yǎngle
yǎngle
tiáo
tiáo
gǒu
gǒu
 
 
用来
yònglái
yònglái
zhuā
zhuā
小偷
xiǎotōu
xiǎotōu
 
 
Hái
Hái
yǒu
yǒu
zhī
zhī
专捉
zhuān zhuō
zhuān|zhuō
老鼠
lǎoshǔ
lǎoshǔ
de
de
māo
māo
 
 
我们
Wǒmen
men
dōu
dōu
cháng
cháng
gěi
gěi
māo
māo
东西
dōngxi
dōngxi
chī
chī
 
 
所以
suǒyǐ
suǒ
它常常
tā chángcháng
tā|chángcháng
饿
è
è
肚子
dùzi
zi
 
 

除了
Chúle
Chúle
这些
zhèxiē
zhèxiē
之外
zhīwài
zhīwài
 
 
zài
zài
道路
dàolù
dào
对面
duìmiàn
duìmiàn
 
 
外婆
wàipó
wài
hái
hái
yǒu
yǒu
piàn
piàn
葡萄园
pútáoyuán
taoyuán
 
 

通常
Tōngcháng
Tōngcháng
 
 
我们
wǒmen
men
děi
经过
jīngguò
jīngguò
yòu
yòu
yòu
yòu
de
de
厨房
chúfáng
chúfáng
才能
cáinéng
cái■ néng
进到屋里
jìndào wū lǐ
jìn■ dào|wū|li
 
 
厨房
chúfáng
chúfáng
de
de
炉子
lúzi
zi
整天
zhěngtiān
zhěngtiān
shāo
shāo
个不停
gèbùtíng
gè■ tíng
 
 
厨房
Chúfáng
Chúfáng
de
de
窗户边
chuānghu biān
chuānghu|biān
摆了
bǎile
bǎile
zhāng
zhāng
hěn
hěn
hěn
hěn
de
de
餐桌
cānzhuō
cānzhuō
tiáo
tiáo
 
 
L
 
 
 
 
xíng
xíng
的长板凳
de cháng bǎndèng
de|cháng|bǎndèng
 
 
我们
wǒmen
men
jiù
jiù
shuì
shuì
zài
zài
板凳
bǎndèng
bǎndèng
shàng
shàng
 
 

厨房
Chúfáng
Chúfáng
de
de
dào
dào
mén
mén
 
 
可以
kěyǐ
进入
jìnrù
jìn
外婆
wàipó
wài
de
de
卧室
wòshì
shì
 
 
dàn
dàn
房门总是
fángmén zǒngshì
fángmén|zǒngshì
紧紧
jǐnjǐn
jǐnjǐn
上了
shàngle
shàngle
suǒ
suǒ
 
 
其实
Qíshí
shí
 
 
外婆
wàipó
wài
只有
zhǐyǒu
zhǐyǒu
zài
zài
晚上
wǎnshang
wǎnshang
睡觉时
shuìjiào shí
shuìjiào|shí
cái
cái
huì
huì
回到
huídào
huídào
de
de
fáng
fáng
 
 

另外
Lìngwài
Lìngwài
yǒu
yǒu
房间
fángjiān
fángjiān
 
 
我们
wǒmen
men
可以
kěyǐ
直接
zhíjiē
zhíjiē
cóng
cóng
庭院
tíngyuàn
tíngyuàn
进入
jìnrù
jìn
 
 
ér
ér
不必
bùbì
经过
jīngguò
jīngguò
热烘烘
rèhōnghōng
hōnghōng
de
de
厨房
chúfáng
chúfáng
 
 
但是
Dànshì
Dànshì
这个
zhège
zhè
房间
fángjiān
fángjiān
住了
zhùle
zhùle
个外国
gè wàiguó
gè|wàiguó
军官
jūnguān
jūnguān
 
 
de
de
房门
fángmén
fángmén
同样
tóngyàng
tóngyàng
上了
shàngle
shàngle
suǒ
suǒ
 
 

在外婆
Zài wàipó
Zài|wài■
de
de
房子
fángzi
fángzi
下方
xiàfāng
xiàfāng
yǒu
yǒu
jiān
jiān
堆满了
duīmǎnle
duīmǎnle
食物
shíwù
shí
de
de
地窖
dìjiào
jiào
 
 
房子上方
fángzi shàngfāng
fángzi|shàngfāng
yǒu
yǒu
jiān
jiān
破旧
pòjiù
jiù
de
de
阁楼
gélóu
lóu
 
 
自从
zìcóng
cóng
我们
wǒmen
men
jiāng
jiāng
通往阁楼
tōngwǎng gélóu
tōngwǎng|lóu
de
de
木梯
mùtī
mù■
条锯断
tiáo jùduàn
tiáo|jù■ duàn
 
 
摔伤
shuāishāng
shuāi■ shāng
外婆
wàipó
wài
hòu
hòu
 
 
jiù
jiù
zài
zài
爬不
pá bù
pá|
上去
shàngqù
shàng■
le
le
 
 
我们
Wǒmen
men
借着
jièzhe
jièzhe
tiáo
tiáo
绳子
shéngzi
shéngzi
爬上爬下
páshàng-páxià
shàng■ xià
 
 
这间阁楼
Zhèjiān gélóu
Zhè■ jiān|lóu
de
de
入口
rùkǒu
kǒu
恰好
qiàhǎo
qiàhǎo
在外国军官
zài wàiguó jūnguān
zài|wài■ Guó|jūn■ guān
卧室
wòshì
shì
de
de
zhèng
zhèng
上方
shàngfāng
shàngfāng
 
 
阁楼
gélóu
lóu
shàng
shàng
藏了
cángle
cángle
我们
wǒmen
men
de
de
作文
zuòwén
zuòwén
本子
běnzi
běnzi
 
 
父亲
fùqin
qin
de
de
大辞典
dà cídiǎn
dà|diǎn
 
 
hái
hái
有一些
yǒu yīxiē
yǒu|xiē
非得
fēiděi
fēiděi
cáng
cáng
起来
qǐlái
lái
不可
bùkě
de
de
重要
zhòngyào
zhòngyào
物品
wùpǐn
pǐn
 
 

我们
Wǒmen
men
打造了
dǎzàole
zàole
可以
kěyǐ
打开
dǎkāi
kāi
zhè
zhè
屋子
wūzi
zi
li
所有
suǒyǒu
suǒyǒu
门锁
mén suǒ
mén|suǒ
de
de
钥匙
yàoshi
yàoshi
 
 
并且
bìngqiě
bìngqiě
zài
zài
阁楼
gélóu
lóu
楼板
lóubǎn
lóubǎn
shàng
shàng
凿了
záole
záole
dòng
dòng
 
 
还好
Háihǎo
Hái■ hǎo
yǒu
yǒu
zhè
zhè
把钥匙
bǎ yàoshi
bǎ|yàoshi
 
 
ràng
ràng
我们
wǒmen
men
可以
kěyǐ
zài
zài
bèi
bèi
察觉
chájué
chájué
de
de
情况
qíngkuàng
qíngkuàng
xià
xià
 
 
zài
zài
屋子
wūzi
zi
里自由
lǐ zìyóu
li|yóu
通行
tōngxíng
tōngxíng
 
 
Ér
Ér
通过
tōngguò
tōngguò
阁楼
gélóu
lóu
楼板
lóubǎn
lóubǎn
de
de
xiǎo
xiǎo
dòng
dòng
 
 
我们
wǒmen
men
可以
kěyǐ
窥视外婆
kuīshì wàipó
kuīshì|wài
军官
jūnguān
jūnguān
各自
gèzì
zài
zài
他们
tāmen
men
房间
fángjiān
fángjiān
de
de
一举一动
yījǔ-yīdòng
dòng
 
 
从来
cónglái
cónglái
méi
méi
被发现过
bèi fāxiànguo
bèi|xiàn■ guò
 
 

外婆
Wàipó
Wài

外婆
Wàipó
Wài
shì
shì
我们
wǒmen
men
母亲
mǔqin
qin
de
de
妈妈
māma
ma
 
 
Zài
Zài
来到
láidào
láidào
这里
zhèlǐ
zhèli
住下
zhùxià
zhùxià
之前
zhīqián
zhīqián
 
 
我们
wǒmen
men
cóng
cóng
知道
zhīdào
zhīdao
我们
wǒmen
men
de
de
妈妈
māma
ma
hái
hái
yǒu
yǒu
妈妈
māma
ma
 
 

我们
Wǒmen
men
dōu
dōu
称呼
chēnghu
chēnghu
 
 
外婆
wàipó
wài
 
 
 
 

别人
Biérén
Biéren
hǎn
hǎn
 
 
lǎo
lǎo
巫婆
wūpó
 
 
 
 
一直
yīzhí
zhí
hǎn
hǎn
我们
wǒmen
men
shì
shì
 
 
狗养
gǒuyǎng
gǒu■ yǎng
de
de
 
 
 
 

外婆
Wàipó
Wài
zhǎng
zhǎng
de
de
yòu
yòu
shòu
shòu
yòu
yòu
xiǎo
xiǎo
 
 
tóu
tóu
shàng
shàng
戴着
dàizhe
dàizhe
黑色
hēisè
hēi
三角巾
sānjiǎojīn
sānjiǎojīn
 
 
总是
zǒngshì
zǒngshì
穿着
chuānzhe
chuānzhuó
深灰色
shēn huīsè
shēn|huī
衣服
yīfu
fu
 
 
jiǎo
jiǎo
shàng
shàng
shì
shì
shuāng
shuāng
很旧
hěn jiù
hěn|jiù
de
de
军用
jūnyòng
jūnyòng
皮鞋
píxié
xié
 
 
天气
Tiānqì
Tiān
放晴
fàngqíng
fàngqíng
 
 
jiù
jiù
打赤脚
dǎ chìjiǎo
dǎ|chìjiǎo
走来走去
zǒulái-zǒuqù
zǒuláizǒu
 
 
外婆
Wàipó
Wài
de
de
脸上
liǎn shàng
liǎn|shàng
布满了
bùmǎnle
mǎnle
皱纹
zhòuwén
zhòuwén
黑褐色
hēihèsè
hēi■
de
de
斑点
bāndiǎn
bāndiǎn
 
 
另外还
lìngwài hái
lìngwài|hái
yǒu
yǒu
突起
tūqǐ
de
de
xiǎo
xiǎo
肉瘤
ròuliú
ròuliú
 
 
肉瘤
ròuliú
ròuliú
上面
shàngmiàn
shàngmiàn
甚至
shènzhì
shènzhì
还长毛
hái zhǎng máo
hái|zhǎng|máo
 
 
牙齿
Yáchǐ
chǐ
好像
hǎoxiàng
hǎoxiàng
掉光了
diàoguāngle
diàoguāng■ le
 
 
至少
zhìshǎo
zhìshǎo
cóng
cóng
外表看不到
wàibiǎo kàn bù dào
wàibiǎo|kàn|bù|dào
牙齿
yáchǐ
chǐ
 
 

外婆
Wàipó
Wài
从来
cónglái
cónglái
洗澡
xǐzǎo
zǎo
洗脸
xǐliǎn
liǎn
 
 
只有
zhǐyǒu
zhǐyǒu
zài
zài
吃完
chīwán
chīwán
东西
dōngxi
dōngxi
或喝过
huò hēguò
huò|guò
东西
dōngxi
dōngxi
hòu
hòu
 
 
cái
cái
抓起头巾
zhuāqǐ tóujīn
zhuā■ qǐ|tóu■ jīn
de
de
一角
yījiǎo
jiǎo
随便
suíbiàn
suíbiàn
抹一抹
mǒ-yī-mǒ
mǒ■
嘴巴
zuǐba
zuǐba
 
 
外婆
Wàipó
Wài
不在
bùzài
bù■ zài
屋内
wūnèi
nèi
尿尿
niàoniào
niàoniào
 
 
而是
érshì
ér■ shi
zài
zài
屋外
wūwài
wài
随便
suíbiàn
suíbiàn
zhǎo
zhǎo
地方
dìfang
fang
 
 
一直
yīzhí
zhí
méi
méi
穿
chuān
chuān
内裤
nèikù
nèi
 
 
只需
zhǐ xū
zhǐ|
叉开
chākāi
chǎkāi
双腿
shuāngtuǐ
shuāngtuǐ
 
 
jiù
jiù
可以尿尿了
kěyǐ niàoniàole
yǐ|niàoniào■ le
 
 

外婆
Wàipó
Wài
de
de
衣服
yīfu
fu
从来
cónglái
cónglái
jiù
jiù
méi
méi
换过
huànguo
huàn■ guò
 
 
每天
Měitiān
Měi■ tiān
晚上
wǎnshang
wǎnshang
 
 
我们
wǒmen
men
看见
kànjiàn
kànjian
zài
zài
睡觉
shuìjiào
shuìjiào
qián
qián
脱掉
tuōdiào
tuōdiào
外面
wàimiàn
wàimian
de
de
裙子
qúnzi
qúnzi
和短上衣
hé duǎn shàngyī
hé|duǎn|shàng
 
 
睡觉
shuìjiào
shuìjiào
shí
shí
jiù
jiù
穿着
chuānzhe
chuānzhuó
里面
lǐmiàn
miàn
de
de
那套
nàtào
nà■ tào
裙子
qúnzi
qúnzi
和上衣
hé shàngyī
hé|shang
 
 
但是
dànshì
dànshì
cóng
cóng
摘下
zhāixià
zhāixià
头巾
tóujīn
tóujīn
 
 

除了
Chúle
Chúle
晚上
wǎnshang
wǎnshang
 
 
外婆
wàipó
wài
平时
píngshí
píngshí
bìng
bìng
tài
tài
开口
kāikǒu
kāikǒu
说话
shuōhuà
shuōhuà
 
 
但是到了
Dànshì dàole
Dànshì|dàole
晚上
wǎnshang
wǎnshang
 
 
取下
qǔxià
xià
架子
jiàzi
jiàzi
shàng
shàng
de
de
jiǔ
jiǔ
 
 
然后
ránhòu
ránhòu
嘴巴
zuǐba
zuǐba
直接对着
zhíjiē duìzhe
zhíjiē|duìzhe
瓶口
píngkǒu
píngkǒu
喝起
hēqǐ
hē■
jiǔ
jiǔ
lái
lái
 
 
过不了
Guòbu​liǎo
Guòliǎo
多久
duōjiǔ
duōjiǔ
 
 
jiù
jiù
huì
huì
开始
kāishǐ
kāishǐ
说一
shuō yī
shuō|
zhǒng
zhǒng
我们
wǒmen
men
听不懂
tīng bù dǒng
tīng|bu|dǒng
de
de
语言
yǔyán
yán
 
 
zhè
zhè
bu
像是
xiàng shì
xiàng|shì
那些
nàxiē
xiē
外国士兵
wàiguó shìbīng
wàiguó|shìbīng
shuō
shuō
de
de
huà
huà
 
 
而是
érshì
ér■ shi
zhǒng
zhǒng
完全
wánquán
wánquán
陌生
mòshēng
shēng
de
de
语言
yǔyán
yán
 
 

外婆
Wàipó
Wài
jiù
jiù
一直
yīzhí
zhí
yòng
yòng
这种
zhèzhǒng
zhè■ zhǒng
让人
ràng rén
ràng|rén
听不懂
tīng bù dǒng
tīng|bu|dǒng
de
de
语言
yǔyán
yán
自问自答
zìwèn-zìdá
wèn■ zì■
 
 
偶尔
ǒuěr
ǒuěr
huì
huì
笑一笑
xiào-yī-xiào
xiào■ yī■ xiào
 
 
要不就是
yàobù jiùshì
yàobu|jiù■ shì
大发
dàfā
脾气
píqi
qi
或是
huòshì
huòshi
发出歇斯底里
fāchū xiēsīdǐlǐ
chū|xiē
de
de
尖叫
jiānjiào
jiānjiào
shēng
shēng
 
 
几乎
Jīhū
měi
měi
jiǔ
jiǔ
dào
dào
最后
zuìhòu
zuìhòu
 
 
外婆都
wàipó dōu
wàipó|dōu
huì
huì
起来
qǐlái
lái
 
 
然后
ránhòu
ránhòu
摇摇晃晃
yáoyáo-huànghuàng
yáoyáohuànghuàng
走回
zǒuhuí
zǒu■ huí
de
de
fáng
fáng
 
 
倒在
dǎo zài
dǎo|zài
床上
chuáng shàng
chuáng|shàng
泣不成声
qìbùchéngshēng
chéngshēng
 
 
Jiù
Jiù
这样
zhèyàng
zhèyàng
 
 
外婆
wàipó
wài
de
de
啜泣
chuòqì
chuò
声伴随
shēng bànsuí
shēng|bànsuí
我们
wǒmen
men
度过
dùguò
guò
整夜
zhěng yè
zhěng|