Evaluation of Pinyin conversion

Summary

System GoogleMT
Hanzi count 2234
Word count 1478
Incorrectly glued 24 (1.07%)
Incorrectly split 105 (4.70%)
Total segmentation errors 129 (5.77%)
Should be neutral tone 68 (3.04%)
Wrong neutral tone 5 (0.22%)
Wrong pinyin 28 (1.25%)

Legend

一本
yī běn
yī|běn
Separate words, but tool incorrectly glued them.
来自
láizì
lái■
Single word, but tool incorrectly split it.
母亲
Mǔqin
qīn
Syllable has neutral tone, but tool produced full tone.
li
Syllable has full tone, but tool produced neutral tone.
倒还
dào hái
dào huán
Tool produced the wrong syllable.

Annotated text

Dào
Dào
外婆
wàipó
wài
jiā
jiā

我们
Wǒmen
men
来自
láizì
lái
城市
chéngshì
chéngshì
 
 
经历了
jīnglìle
jīngle
彻夜
chèyè
chè
de
de
旅程
lǚchéng
chéng
 
 
母亲
Mǔqin
qīn
红着
hóngzhe
hóngzhe
眼睛
yǎnjing
yǎnjīng
 
 
提了
tíle
le
纸箱
zhǐxiāng
zhǐxiāng
 
 
我们
wǒmen
men
liǎng
liǎng
小孩
xiǎohái
xiǎohái
一只
yī zhī
yī|zhǐ
行李箱
xínglixiāng
xíngxiāng
 
 
除了
Chúle
Chúle
这些
zhèxiē
zhèxiē
之外
zhīwài
zhī■ wài
 
 
我们
wǒmen
men
hái
hái
抱了
bàole
bàole
一本
yī běn
yī|běn
父亲
fùqin
qīn
de
de
辞典
cídiǎn
diǎn
 
 
shǒu
shǒu
酸了
suānle
suānle
jiù
jiù
yóu
yóu
另外
lìngwài
lìngwài
rén
rén
bào
bào
 
 

三个
Sān gè
Sān|
rén
rén
走了
zǒule
zǒule
好久
hǎojiǔ
hǎojiǔ
 
 
外婆
Wàipó
Wài
jiā
jiā
zài
zài
小镇
xiǎozhèn
xiǎo■ zhèn
lìng
lìng
一端
yī duān
yī|duān
 
 
车站
chēzhàn
chēzhàn
hěn
hěn
yuǎn
yuǎn
 
 
这儿
Zhèr
Zhèr
没有
méiyǒu
méiyǒu
电车
diànchē
diànchē
 
 
没有
méiyǒu
méiyǒu
公交车
gōngjiāochē
gōngjiāochē
 
 
偶尔
ǒuěr
ǒuěr
只有
zhǐ yǒu
zhǐ|yǒu
liàng
liàng
军用
jūnyòng
jūnyòng
卡车
kǎchē
chē
呼啸而过
hūxiào-érguò
xiào■ érguò
 
 

路上
Lù shàng
Lù|shàng
de
de
行人
xíngrén
xíngrén
hěn
hěn
稀少
xīshǎo
shǎo
 
 
zhěng
zhěng
zuò
zuò
小镇
xiǎozhèn
xiǎo■ zhèn
dōu
dōu
hěn
hěn
寂静
jìjìng
jìng
 
 
母亲
Mǔqin
qīn
zǒu
zǒu
zài
zài
我们
wǒmen
men
liǎng
liǎng
rén
rén
之间
zhījiān
zhī■ jiān
 
 
彼此
bǐcǐ
没有
méiyǒu
méiyǒu
交谈
jiāotán
jiāotán
 
 
只有
zhǐyǒu
zhǐyǒu
我们
wǒmen
men
de
de
脚步
jiǎobù
jiǎo
shēng
shēng
zài
zài
四周
sìzhōu
zhōu
回响
huíxiǎng
huíxiǎng
 
 

到了
Dàole
Dàole
外婆
wàipó
wài
de
de
庭院门
tíngyuànmén
tíngyuànmén
qián
qián
 
 
母亲
mǔqin
qīn
shuō
shuō
 
 
 
 
你们
Nǐmen
men
zài
zài
这儿
zhèr
zhèr
děng
děng
 
 
 
 

等了
Děngle
Děngle
一会儿
yīhuǐr
huǐr
 
 
我们
wǒmen
men
zǒu
zǒu
jìn
jìn
庭院
tíngyuàn
tíngyuàn
 
 
绕过
ràoguò
ràoguò
屋子
wūzi
zi
 
 
找了
zhǎole
zhǎole
shàn
shàn
chuāng
chuāng
 
 
dūn
dūn
zài
zài
窗口
chuāngkǒu
chuāngkǒu
xià
xià
 
 
cóng
cóng
那里
nàlǐ
传来
chuánlái
chuán■ lái
母亲
mǔqin
qīn
de
de
声音
shēngyīn
shēngyīn
 
 

shuō
shuō
 
 
 
 
我们
Wǒmen
men
家里
jiā lǐ
jiā|
méi
méi
东西
dōngxi
dōng
chī
chī
 
 
méi
méi
面包
miànbāo
miànbāo
 
 
méi
méi
ròu
ròu
 
 
没有
méiyǒu
méiyǒu
青菜
qīngcài
qīngcài
牛奶
niúnǎi
niúnǎi
 
 
什么
Shénme
Shénme
dōu
dōu
没有
méiyǒu
méiyǒu
 
 
无法
wúfǎ
zài
zài
扶养
fúyǎng
yǎng
他们
tāmen
men
le
le
 
 
 
 

Lìng
Lìng
声音
shēngyīn
shēngyīn
shuō
shuō
 
 
 
 
dào
dào
hái
hái
记得
jìde
 
 
Hēng
Hēng
 
 
kàn
kàn
zhè
zhè
shí
shí
年来
nián lái
nián|lái
 
 
从来
cónglái
cónglái
jiù
jiù
méi
méi
想过
xiǎngguo
xiǎngguò
 
 
méi
méi
lái
lái
看过
kànguo
kànguò
 
 
甚至
shènzhì
shènzhì
lián
lián
fēng
fēng
xìn
xìn
没有
méiyǒu
méiyǒu
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qīn
回答
huídá
huí
 
 
 
 
hěn
hěn
清楚
qīngchu
qīngchǔ
原因
yuányīn
yuányīn
 
 
毕竟
bìjìng
jìng
一直
yīzhí
zhí
深爱着
shēnàizhe
shēn■ àizhe
父亲
fùqin
qīn
a
a
 
 
 
 

那个
Nàgè
rén
rén
yòu
yòu
shuō
shuō
 
 
 
 
Shì
Shì
a
a
 
 
当然
dāngrán
dāngrán
清楚
qīngchu
qīngchǔ
de
hěn
hěn
 
 
而且
érqiě
érqiě
hái
hái
记得
jìde
自己
zìjǐ
yǒu
yǒu
母亲
mǔqin
qīn
 
 
所以
suǒyǐ
suǒ
现在
xiànzài
xiànzài
有了
yǒule
yǒule
问题
wèntí
wèn
 
 
jiù
jiù
huì
huì
lái
lái
zhǎo
zhǎo
帮忙
bāngmáng
bāngmáng
la
la
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qīn
回答
huídá
huí
 
 
 
 
bìng
bìng
wéi
wéi
自己
zìjǐ
企求
qǐqiú
qiú
什么
shénme
shénme
 
 
只是
zhǐshì
zhǐshì
希望
xīwàng
wàng
孩子们
háizimen
háizimen
néng
néng
躲过
duǒguò
duǒguò
zhè
zhè
cháng
chǎng
战争
zhànzhēng
zhànzhēng
 
 
我们
Wǒmen
men
那个
nàgè
城市
chéngshì
chéngshì
终日
zhōngrì
zhōng
战火
zhànhuǒ
zhànhuǒ
连连
liánlián
liánlián
 
 
已经
yǐjīng
jīng
没有
méiyǒu
méiyǒu
粮食
liángshi
liángshí
le
le
 
 
有的
Yǒude
Yǒu■ de
孩子
háizi
háizi
送到
sòngdào
sòng■ dào
乡下
xiāngxia
xiāngxià
 
 
有的
yǒude
yǒu■ de
寄养
jìyǎng
yǎng
zài
zài
父母
fùmǔ
家里
jiālǐ
jiā
 
 
huò
huò
shì
shì
送往
sòngwǎng
sòng■ wǎng
他乡
tāxiāng
xiāng
 
 
只要
zhǐyào
zhǐyào
能够
nénggòu
nénggòu
活命
huómìng
huómìng
 
 
无论
wúlùn
lùn
什么
shénme
shénme
地方
dìfang
fāng
dōu
dōu
hǎo
hǎo
 
 
 
 

那个
Nàgè
rén
rén
shuō
shuō
 
 
 
 
那么
Nàme
me
可以
kěyǐ
他们
tāmen
men
送到
sòngdào
sòng■ dào
国外
guówài
guówài
ya
ya
 
 
随便
Suíbiàn
Suíbiàn
什么
shénme
shénme
地方
dìfang
fāng
dōu
dōu
xíng
xíng
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qīn
shuō
shuō
 
 
 
 
他们
Tāmen
men
shì
shì
de
de
外孙
wàisūn
wàisūn
a
a
 
 
 
 

 
 
de
de
外孙
wàisūn
wàisūn
 
 
Hēng
Hēng
 
 
Lián
Lián
他们
tāmen
men
jiào
jiào
什么
shénme
shénme
 
 
zhǎng
zhǎng
什么
shénme
shénme
模样
múyàng
yàng
dōu
dōu
知道
zhīdào
zhīdào
 
 
hái
hái
shuō
shuō
shì
shì
de
de
外孙
wàisūn
wàisūn
ne
ne
 
 
他们
Tāmen
men
yǒu
yǒu
rén
rén
 
 
 
 

 
 
Liǎng
Liǎng
 
 
liǎng
liǎng
男孩
nánhái
nánhái
 
 
shì
shì
双胞胎
shuāngbāotāi
shuāngbāotāi
 
 
 
 

那个
Nàgè
rén
rén
yòu
yòu
wèn
wèn
 
 
 
 
其他
Qítā
de
de
zuò
zuò
suàn
suàn
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qīn
wèn
wèn
 
 
 
 
其他
Qítā
de
de
 
 
 
 

 
 
Dāng
Dāng
母狗
mǔgǒu
gǒu
胎生了
tāi shēngle
tāi|shēngle
四五
sì-wǔ
zhī
zhǐ
小狗
xiǎogǒu
xiǎo■ gǒu
 
 
人们
rénmen
rénmen
通常
tōngcháng
tōngcháng
dōu
dōu
zhǐ
zhǐ
huì
huì
留下
liúxià
liú■ xià
zhī
zhǐ
huò
huò
liǎng
liǎng
zhī
zhī
自己
zìjǐ
yǎng
yǎng
 
 
其他
qítā
de
de
jiù
jiù
丢到
diūdào
diū■ dào
水沟
shuǐgōu
shuǐ■ gōu
淹死
yānsǐ
yān■
 
 
 
 

那个
Nàgè
rén
rén
说完
shuōwán
shuō■ wán
之后
zhīhòu
zhīhòu
 
 
xiào
xiào
de
de
hěn
hěn
夸张
kuāzhāng
kuāzhāng
 
 
母亲
Mǔqin
qīn
沉默不语
chénmò-bùyǔ
chénmò■ bù■
 
 

过了
Guòle
Guòle
一会儿
yīhuǐr
huǐr
 
 
那个
nàgè
rén
rén
yòu
yòu
shuō
shuō
 
 
 
 
他们
Tāmen
men
至少
zhìshǎo
zhìshǎo
yǒu
yǒu
父亲
fùqin
qīn
ba
ba
 
 
xiǎng
xiǎng
应该
yīnggāi
yīnggāi
hái
hái
没有
méiyǒu
méiyǒu
结婚
jiéhūn
jiéhūn
 
 
因为
yīnwèi
yīnwèi
记得
jìde
曾经
céngjīng
céngjīng
邀请
yāoqǐng
yāoqǐng
参加
cānjiā
cānjiā
de
de
婚礼
hūnlǐ
hūn
 
 
 
 

 
 
已经
yǐjīng
jīng
结婚了
jiéhūnle
jiéhūnle
 
 
孩子
háizi
háizi
de
de
父亲
fùqin
qīn
正在
zhèngzài
zhèngzài
前线
qiánxiàn
qiánxiàn
 
 
已经
yǐjīng
jīng
yǒu
yǒu
liù
liù
yuè
yuè
méi
méi
消息了
xiāoxi le
xiāoxī|le
 
 
 
 

 
 
kàn
kàn
zǎo
zǎo
该死心
gāi sǐxīn
gāi|sǐ■ xīn
le
le
 
 
 
 
那个
Nàgè
rén
rén
yòu
yòu
笑了
xiàole
xiàole
 
 
但是
dànshì
dànshì
 
 
母亲
mǔqin
qīn
què
què
哭了
kūle
le
起来
qǐlái
lái
 
 

Zhè
Zhè
时候
shíhou
shíhòu
 
 
我们
wǒmen
men
回到
huídào
huí■ dào
庭院门
tíngyuànmén
tíngyuànmén
qián
qián
 
 
Zhǐ
Zhǐ
jiàn
jiàn
母亲
mǔqin
qīn
wèi
wèi
lǎo
lǎo
妇人
fùrén
rén
cóng
cóng
li
zǒu
zǒu
出来
chūlái
chūlái
 
 

duì
duì
我们
wǒmen
men
shuō
shuō
 
 
 
 
Zhè
Zhè
shì
shì
你们
nǐmen
men
de
de
外婆
wàipó
wài
 
 
你们
Nǐmen
men
jiù
jiù
dāi
dài
zài
zài
这里
zhèlǐ
zhè
 
 
直到
zhídào
zhídào
战争
zhànzhēng
zhànzhēng
结束
jiéshù
jiéshù
 
 
 
 

外婆
Wàipó
Wài
接着
jiēzhe
jiēzhe
shuō
shuō
 
 
 
 
Zhè
Zhè
zhǒng
zhǒng
日子
rìzi
zi
huì
huì
持续
chíxù
chí
很久
hěn jiǔ
hěn|jiǔ
ó
ó
 
 
不过
Bùguò
guò
bié
bié
担心
dānxīn
dānxīn
 
 
huì
huì
jiào
jiào
他们
tāmen
men
做事
zuòshì
zuòshì
 
 
这儿
zhèr
zhèr
不是
bù shì
bù|shì
白吃白喝
báichī-báihē
báichībái
de
de
地方
dìfang
fāng
 
 
 
 

母亲
Mǔqin
qīn
shuō
shuō
 
 
 
 
huì
huì
qián
qián
gěi
gěi
 
 
行李箱
xínglixiāng
xíngxiāng
li
yǒu
yǒu
他们
tāmen
men
de
de
衣服
yīfu
 
 
另外
lìngwài
lìngwài
 
 
床单
chuángdān
chuángdān
被子
bèizi
bèizi
zài
zài
纸箱
zhǐxiāng
zhǐxiāng
 
 
Xiǎo
Xiǎo
宝贝
bǎobèi
bǎobèi
 
 
yào
yào
听话
tīnghuà
tīnghuà
 
 
妈妈
māma
huì
huì
xiě
xiě
xìn
xìn
gěi
gěi
你们
nǐmen
men
 
 
 
 

拥抱
Yōngbào
Yǒngbào
我们
wǒmen
men
之后
zhīhòu
zhīhòu
 
 
母亲
mǔqin
qīn
流着
liúzhe
liúzhe
lèi
lèi
离去
líqù
lí■
 
 

外婆
Wàipó
Wài
què
què
狂笑着
kuángxiàozhe
kuángxiàozhe
duì
duì
我们
wǒmen
men
说道
shuōdào
shuōdáo
 
 
 
 
床单
Chuángdān
Chuángdān
 
 
被子
Bèizi
Bèizi
 
 
Bái
Bái
衬衫
chènshān
chènshān
光亮
guāngliàng
guāngliàng
de
de
鞋子
xiézi
xiézi
 
 
Ràng
Ràng
lái
lái
教教
jiāojiāo
jiào■ jiào
你们
nǐmen
men
应该
yīnggāi
yīnggāi
如何
rúhé
生活
shēnghuó
shēnghuó
ba
ba
 
 
 
 

我们
Wǒmen
men
xiàng
xiàng
外婆
wàipó
wài
shēn
shēn
舌头
shétou
shétou
bàn
bàn
鬼脸
guǐliǎn
guǐliǎn
 
 
ér
ér
跟着
gēnzhe
gēnzhe
měng
měng
pāi
pāi
大腿
dàtuǐ
tuǐ
 
 
xiào
xiào
de
de
gèng
gèng
激动
jīdòng
dòng
 
 

外婆
Wàipó
Wài
de
de
jiā
jiā

外婆
Wàipó
Wài
jiā
jiā
距离
jùlí
小镇
xiǎozhèn
xiǎo■ zhèn
de
de
zuì
zuì
末端
mòduān
duān
走路
zǒulù
zǒu
大概
dàgài
gài
zhǐ
zhǐ
需要
xūyào
yào
分钟
fēnzhōng
fēnzhōng
 
 

过了
Guòle
Guòle
外婆
wàipó
wài
de
de
jiā
jiā
 
 
jiù
jiù
只有
zhǐ yǒu
zhǐ|yǒu
尘土
chéntǔ
chén
飞扬
fēiyáng
fēiyáng
de
de
马路
mǎlù
 
 
而且
érqiě
érqiě
zhè
zhè
tiáo
tiáo
bèi
bèi
cháng
cháng
pái
pái
de
de
栅栏
zhàlan
zhàlán
整个
zhěnggè
zhěng
切断
qiēduàn
qiēduàn
le
le
 
 
Xiǎng
Xiǎng
zài
zài
往下
wǎngxià
wǎng■ xià
zǒu
zǒu
shì
shì
不可能
bùkěnéng
néng
de
de
 
 
因为
yīnwèi
yīnwèi
zài
zài
栅栏
zhàlan
zhàlán
前方
qiánfāng
qiánfāng
 
 
jiù
jiù
yǒu
yǒu
士兵
shìbīng
shìbīng
zài
zài
那儿
nàr
r
放哨
fàngshào
fàngshào
 
 
放哨
Fàngshào
Fàngshào
de
de
士兵
shìbīng
shìbīng
手持
shǒuchí
shǒuchí
冲锋枪
chōngfēngqiāng
chōngfēngqiāng
 
 
身上
shēnshang
shēnshang
pèi
pèi
guà
guà
双筒
shuāngtǒng
shuāng■ tǒng
望远镜
wàngyuǎnjìng
wàngyuǎnjìng
 
 
只要
Zhǐyào
Zhǐyào
一下
yīxià
xià
 
 
jiù
jiù
躲进
duǒjìn
duǒ■ jìn
哨所
shàosuǒ
shàosuǒ
 
 
因此
Yīncǐ
Yīn
我们
wǒmen
men
知道
zhīdào
zhīdào
 
 
zài
zài
栅栏
zhàlan
zhàlán
de
de
后方
hòufāng
hòufāng
 
 
zài
zài
树丛
shùcóng
shùcóng
de
de
掩饰
yǎnshì
yǎnshì
xià
xià
 
 
潜藏着
qiáncángzhe
qiáncángzhe
一座
yī zuò
yī|zuò
秘密
mìmì
军事
jūnshì
jūnshì
基地
jīdì
 
 
ér
ér
zài
zài
de
de
后方
hòufāng
hòufāng
 
 
shì
shì
lìng
lìng
国家
guójiā
guójiā
de
de
地界
dìjiè
jiè
 
 

外婆
Wàipó
Wài
jiā
jiā
四周
sìzhōu
zhōu
shì
shì
一片
yī piàn
yī|piàn
广大
guǎngdà
guǎng
de
de
院子
yuànzi
yuànzi
 
 
wǎng
wǎng
院子
yuànzi
yuànzi
de
de
深处
shēnchù
shēn■ chù
走去
zǒuqù
zǒu■
yǒu
yǒu
tiáo
tiáo
小河
xiǎohé
xiǎo
 
 
涉过了
shèguòle
shèguòle
小河
xiǎohé
xiǎo
 
 
对岸
duìàn
duìàn
shì
shì
一片
yī piàn
yī|piàn
树林
shùlín
shùlín
 
 

院子
Yuànzi
Yuànzi
不但
bùdàn
dàn
种了
zhòngle
zhǒngle
各式各样
gèshìgèyàng
shìyàng
de
de
蔬菜
shūcài
shūcài
水果
shuǐguǒ
shuǐguǒ
 
 
而且
érqiě
érqiě
zài
zài
院子
yuànzi
yuànzi
de
de
角落
jiǎoluò
jiǎoluò
 
 
hái
hái
yǒu
yǒu
兔箱
tùxiāng
tù■ xiāng
 
 
鸡棚
jīpéng
jī■ péng
 
 
猪圈
zhūjuàn
zhū■ quān
yǎng
yǎng
yáng
yáng
de
de
畜栏
chùlán
xù■ lán
 
 
我们
Wǒmen
men
挑了
tiāole
tiāole
tóu
tóu
zuì
zuì
féi
féi
de
de
zhū
zhū
 
 
试着
shìzhe
shìzhe
爬上
páshàng
pá■ shàng
de
de
bèi
bèi
 
 
但是
dànshì
dànshì
què
què
无法
wúfǎ
坐稳
zuòwěn
zuò■ wěn
 
 

青菜
Qīngcài
Qīngcài
 
 
水果
shuǐguǒ
shuǐguǒ
 
 
兔子
tùzi
 
 
鸭子
yāzi
zi
小鸡
xiǎojī
xiǎo■
 
 
外婆
wàipó
wài
jiāng
jiāng
它们
tāmen
men
全都
quándōu
quándōu
拿到
nádào
ná■ dào
市场
shìchǎng
shìchǎng
上去
shàng qù
shàng|
mài
mài
 
 
hái
hái
yǒu
yǒu
鸡蛋
jīdàn
dàn
 
 
鸭蛋
yādàn
dàn
yáng
yáng
干酪
gānlào
gānlào
一并
yībìng
yī■ bìng
出售
chūshòu
chūshòu
 
 
畜养
Xùyǎng
yǎng
de
de
zhū
zhū
卖给
màigěi
mài■ gěi
肉商
ròushāng
ròu■ shāng
 
 
肉商
Ròushāng
Ròu■ shāng
通常
tōngcháng
tōngcháng
shì
shì
金钱
jīnqián
jīnqián
交易
jiāoyì
jiāo
 
 
但是
dànshì
dànshì
yǒu
yǒu
时候
shíhou
shíhòu
火腿
huǒtuǐ
huǒtuǐ
灌肠
guànchang
guàncháng
lái
lái
交换
jiāohuàn
jiāohuàn
 
 

院子
Yuànzi
Yuànzi
养了
yǎngle
yǎngle
tiáo
tiáo
gǒu
gǒu
 
 
用来
yònglái
yòng■ lái
zhuā
zhuā
小偷
xiǎotōu
xiǎotōu
 
 
Hái
Hái
yǒu
yǒu
zhī
zhǐ
zhuān
zhuān
zhuō
zhuō
老鼠
lǎoshǔ
lǎoshǔ
de
de
māo
māo
 
 
我们
Wǒmen
men
dōu
dōu
cháng
cháng
gěi
gěi
māo
māo
东西
dōngxi
dōng
chī
chī
 
 
所以
suǒyǐ
suǒ
常常
chángcháng
chángcháng
饿
è
è
肚子
dùzi
zi
 
 

除了
Chúle
Chúle
这些
zhèxiē
zhèxiē
之外
zhīwài
zhī■ wài
 
 
zài
zài
道路
dàolù
dào
对面
duìmiàn
duìmiàn
 
 
外婆
wàipó
wài
hái
hái
yǒu
yǒu
一片
yī piàn
yī|piàn
葡萄园
pútáoyuán
táoyuán
 
 

通常
Tōngcháng
Tōngcháng
 
 
我们
wǒmen
men
děi
děi
经过
jīngguò
jīngguò
yòu
yòu
yòu
yòu
de
de
厨房
chúfáng
chúfáng
才能
cáinéng
cáinéng
进到
jìndào
jìn■ dào
li
 
 
厨房
chúfáng
chúfáng
de
de
炉子
lúzi
整天
zhěngtiān
zhěng■ tiān
shāo
shāo
个不停
gèbùtíng
gè■ bù■ tíng
 
 
厨房
Chúfáng
Chúfáng
de
de
窗户
chuānghu
chuāng
biān
biān
摆了
bǎile
bǎile
zhāng
zhāng
hěn
hěn
hěn
hěn
de
de
餐桌
cānzhuō
cānzhuō
tiáo
tiáo
 
 
L
 
 
 
 
xíng
xíng
de
de
cháng
cháng
板凳
bǎndèng
bǎndèng
 
 
我们
wǒmen
men
jiù
jiù
shuì
shuì
zài
zài
板凳
bǎndèng
bǎndèng
shàng
shàng
 
 

厨房
Chúfáng
Chúfáng
de
de
dào
dào
mén
mén
 
 
可以
kěyǐ
进入
jìnrù
jìn
外婆
wàipó
wài
de
de
卧室
wòshì
shì
 
 
dàn
dàn
房门
fángmén
fáng■ mén
总是
zǒngshì
zǒng■ shì
紧紧
jǐnjǐn
jǐn■ jǐn
上了
shàngle
shàngle
suǒ
suǒ
 
 
其实
Qíshí
shí
 
 
外婆
wàipó
wài
只有
zhǐyǒu
zhǐyǒu
zài
zài
晚上
wǎnshang
wǎnshàng
睡觉
shuìjiào
shuìjiào
shí
shí
cái
cái
huì
huì
回到
huídào
huí■ dào
de
de
fáng
fáng
 
 

另外
Lìngwài
Lìngwài
yǒu
yǒu
房间
fángjiān
fángjiān
 
 
我们
wǒmen
men
可以
kěyǐ
直接
zhíjiē
zhíjiē
cóng
cóng
庭院
tíngyuàn
tíngyuàn
进入
jìnrù
jìn
 
 
ér
ér
不必
bùbì
经过
jīngguò
jīngguò
热烘烘
rèhōnghōng
rè■ hōnghōng
de
de
厨房
chúfáng
chúfáng
 
 
但是
Dànshì
Dànshì
这个
zhège
zhège
房间
fángjiān
fángjiān
住了
zhùle
zhùle
外国
wàiguó
wàiguó
军官
jūnguān
jūnguān
 
 
de
de
房门
fángmén
fáng■ mén
同样
tóngyàng
tóngyàng
上了
shàngle
shàngle
suǒ
suǒ
 
 

Zài
Zài
外婆
wàipó
wài
de
de
房子
fángzi
fángzi
下方
xiàfāng
xiàfāng
yǒu
yǒu
jiān
jiàn
堆满了
duīmǎnle
duī■ mǎnle
食物
shíwù
shí
de
de
地窖
dìjiào
jiào
 
 
房子
fángzi
fángzi
上方
shàngfāng
shàngfāng
yǒu
yǒu
jiān
jiàn
破旧
pòjiù
jiù
de
de
阁楼
gélóu
lóu
 
 
自从
zìcóng
cóng
我们
wǒmen
men
jiāng
jiāng
通往
tōngwǎng
tōng■ wǎng
阁楼
gélóu
lóu
de
de
木梯
mùtī
mù■
tiáo
tiáo
锯断
jùduàn
jù■ duàn
 
 
摔伤
shuāishāng
shuāi■ shāng
外婆
wàipó
wài
hòu
hòu
 
 
jiù
jiù
zài
zài
上去
shàngqù
shàng
le
le
 
 
我们
Wǒmen
men
借着
jièzhe
jièzhe
tiáo
tiáo
绳子
shéngzi
shéngzi
爬上爬下
páshàng-páxià
pá■ shàng■ pá■ xià
 
 
这间
Zhèjiān
Zhè■ jiān
阁楼
gélóu
lóu
de
de
入口
rùkǒu
kǒu
恰好
qiàhǎo
qiàhǎo
zài
zài
外国
wàiguó
wàiguó
军官
jūnguān
jūnguān
卧室
wòshì
shì
de
de
zhèng
zhèng
上方
shàngfāng
shàngfāng
 
 
阁楼
gélóu
lóu
shàng
shàng
藏了
cángle
cángle
我们
wǒmen
men
de
de
作文
zuòwén
zuòwén
本子
běnzi
běnzi
 
 
父亲
fùqin
qīn
de
de
辞典
cídiǎn
diǎn
 
 
hái
hái
yǒu
yǒu
一些
yīxiē
xiē
非得
fēiděi
fēiděi
cáng
cáng
起来
qǐlái
lái
不可
bùkě
bù■
de
de
重要
zhòngyào
zhòngyào
物品
wùpǐn
pǐn
 
 

我们
Wǒmen
men
打造了
dǎzàole
zàole
可以
kěyǐ
打开
dǎkāi
kāi
zhè
zhè
屋子
wūzi
zi
所有
suǒyǒu
suǒyǒu
mén
mén
suǒ
suǒ
de
de
钥匙
yàoshi
yàoshi
 
 
并且
bìngqiě
bìngqiě
zài
zài
阁楼
gélóu
lóu
楼板
lóubǎn
lóubǎn
shàng
shàng
凿了
záole
záole
dòng
dòng
 
 
还好
Háihǎo
Hái■ hǎo
yǒu
yǒu
zhè
zhè
钥匙
yàoshi
yàoshi
 
 
ràng
ràng
我们
wǒmen
men
可以
kěyǐ
zài
zài
bèi
bèi
察觉
chájué
chájué
de
de
情况
qíngkuàng
qíngkuàng
xià
xià
 
 
zài
zài
屋子
wūzi
zi
自由
zìyóu
yóu
通行
tōngxíng
tōngxíng
 
 
Ér
Ér
通过
tōngguò
tōngguò
阁楼
gélóu
lóu
楼板
lóubǎn
lóubǎn
de
de
xiǎo
xiǎo
dòng
dòng
 
 
我们
wǒmen
men
可以
kěyǐ
窥视
kuīshì
kuīshì
外婆
wàipó
wài
军官
jūnguān
jūnguān
各自
gèzì
zài
zài
他们
tāmen
men
房间
fángjiān
fángjiān
de
de
一举一动
yījǔ-yīdòng
dòng
 
 
从来
cónglái
cónglái
méi
méi
bèi
bèi
发现过
fāxiànguo
xiàn■ guò
 
 

外婆
Wàipó
Wài

外婆
Wàipó
wài
shì
shì
我们
wǒmen
men
母亲
mǔqin
qīn
de
de
妈妈
māma
 
 
Zài
Zài
来到
láidào
lái■ dào
这里
zhèlǐ
zhè
住下
zhùxià
zhù■ xià
之前
zhīqián
zhīqián
 
 
我们
wǒmen
men
cóng
cóng
知道
zhīdào
zhīdào
我们
wǒmen
men
de
de
妈妈
māma
hái
hái
yǒu
yǒu
妈妈
māma
 
 

我们
Wǒmen
men
dōu
dōu
称呼
chēnghu
chēnghu
 
 
外婆
wàipó
wài
 
 
 
 

别人
Biérén
Biérén
hǎn
hǎn
 
 
lǎo
lǎo
巫婆
wūpó
 
 
 
 
一直
yīzhí
zhí
hǎn
hǎn
我们
wǒmen
men
shì
shì
 
 
狗养
gǒuyǎng
gǒu■ yǎng
de
de
 
 
 
 

外婆
Wàipó
Wài
zhǎng
zhǎng
de
yòu
yòu
shòu
shòu
yòu
yòu
xiǎo
xiǎo
 
 
tóu
tóu
shàng
shàng
戴着
dàizhe
dàizhe
黑色
hēisè
hēi
三角巾
sānjiǎojīn
sānjiǎojīn
 
 
总是
zǒngshì
zǒng■ shì
穿着
chuānzhe
chuānzhuó
shēn
shēn
灰色
huīsè
huī
衣服
yīfu
 
 
jiǎo
jiǎo
shàng
shàng
shì
shì
一双
yī shuāng
yī|shuāng
hěn
hěn
jiù
jiù
de
de
军用
jūnyòng
jūnyòng
皮鞋
píxié
xié
 
 
天气
Tiānqì
Tiān
放晴
fàngqíng
fàngqíng
 
 
jiù
jiù
赤脚
chìjiǎo
chìjiǎo
走来走去
zǒulái-zǒuqù
zǒu■ lái■ zǒu■
 
 
外婆
Wàipó
Wài
de
de
liǎn
liǎn
shàng
shàng
布满了
bùmǎnle
bù■ mǎnle
皱纹
zhòuwén
zhòuwén
黑褐色
hēihèsè
hēi■
de
de
斑点
bāndiǎn
bāndiǎn
 
 
另外
lìngwài
lìngwài
hái
hái
yǒu
yǒu
突起
tūqǐ
de
de
xiǎo
xiǎo
肉瘤
ròuliú
ròuliú
 
 
肉瘤
ròuliú
ròuliú
上面
shàngmiàn
shàngmiàn
甚至
shènzhì
shènzhì
hái
hái
zhǎng
cháng
máo
máo
 
 
牙齿
Yáchǐ
chǐ
好像
hǎoxiàng
hǎoxiàng
掉光了
diàoguāngle
diào■ guāngle
 
 
至少
zhìshǎo
zhìshǎo
cóng
cóng
外表
wàibiǎo
wàibiǎo
kàn
kàn
dào
dào
牙齿
yáchǐ
chǐ
 
 

外婆
Wàipó
Wài
从来
cónglái
cónglái
bu
洗澡
xǐzǎo
zǎo
洗脸
xǐliǎn
liǎn
 
 
只有
zhǐyǒu
zhǐyǒu
zài
zài
吃完
chīwán
chī■ wán
东西
dōngxi
dōng
huò
huò
喝过
hēguò
guò
东西
dōngxi
dōng
hòu
hòu
 
 
cái
cái
抓起
zhuāqǐ
zhuā■
头巾
tóujīn
tóujīn
de
de
一角
yījiǎo
jiǎo
随便
suíbiàn
suíbiàn
抹一抹
mǒ-yī-mǒ
mǒ■
嘴巴
zuǐba
zuǐ
 
 
外婆
Wàipó
Wài
不在
bùzài
zài
屋内
wūnèi
nèi
尿尿
niàoniào
niào■ niào
 
 
而是
érshì
ér■ shì
zài
zài
屋外
wūwài
wài
随便
suíbiàn
suíbiàn
zhǎo
zhǎo
地方
dìfang
fāng
 
 
一直
yīzhí
zhí
méi
méi
穿
chuān
chuān
内裤
nèikù
nèi
 
 
zhǐ
zhǐ
叉开
chākāi
chā■ kāi
双腿
shuāngtuǐ
shuāng■ tuǐ
 
 
jiù
jiù
可以
kěyǐ
尿尿了
niàoniàole
niào■ niàole
 
 

外婆
Wàipó
Wài
de
de
衣服
yīfu
从来
cónglái
cónglái
jiù
jiù
méi
méi
换过
huànguo
huànguò
 
 
每天
Měitiān
Měitiān
晚上
wǎnshang
wǎnshàng
 
 
我们
wǒmen
men
看见
kànjiàn
kànjiàn
zài
zài
睡觉
shuìjiào
shuìjiào
qián
qián
脱掉
tuōdiào
tuō■ diào
外面
wàimiàn
wàimiàn
de
de
裙子
qúnzi
qúnzi
duǎn
duǎn
上衣
shàngyī
shàng
 
 
睡觉
shuìjiào
shuìjiào
shí
shí
jiù
jiù
穿着
chuānzhe
chuānzhuó
里面
lǐmiàn
miàn
de
那套
nàtào
nà■ tào
裙子
qúnzi
qúnzi
上衣
shàngyī
shàng
 
 
但是
dànshì
dànshì
cóng
cóng
摘下
zhāixià
zhāi■ xià
头巾
tóujīn
tou■ jīn
 
 

除了
Chúle
Chúle
晚上
wǎnshang
wǎnshàng
 
 
外婆
wàipó
wài
平时
píngshí
píngshí
bìng
bìng
tài
tài
开口
kāikǒu
kāikǒu
说话
shuōhuà
shuōhuà
 
 
但是
Dànshì
Dànshì
到了
dàole
dàole
晚上
wǎnshang
wǎnshàng
 
 
取下
qǔxià
qǔ■ xià
架子
jiàzi
jiàzi
shàng
shàng
de
de
jiǔ
jiǔ
 
 
然后
ránhòu
ránhòu
嘴巴
zuǐba
zuǐ
直接
zhíjiē
zhíjiē
对着
duìzhe
duìzhe
瓶口
píngkǒu
píng■ kǒu
喝起
hēqǐ
hē■
jiǔ
jiǔ
lái
lái
 
 
过不了
Guòbu​liǎo
Guò■ bu■ le
多久
duōjiǔ
duōjiǔ
 
 
jiù
jiù
huì
huì
开始
kāishǐ
kāishǐ
shuō
shuō
zhǒng
zhǒng
我们
wǒmen
men
tīng
tīng
dǒng
dǒng
de
de
语言
yǔyán
yán
 
 
zhè
zhè
xiàng
xiàng
shì
shì
那些
nàxiē
xiē
外国
wàiguó
wàiguó
士兵
shìbīng
shìbīng
shuō
shuō
的话
de huà
de|huà
 
 
而是
érshì
ér■ shì
zhǒng
zhòng
完全
wánquán
wánquán
陌生
mòshēng
shēng
de
de
语言
yǔyán
yán
 
 

外婆
Wàipó
Wài
jiù
jiù
一直
yīzhí
zhí
yòng
yòng
这种
zhèzhǒng
zhè■ zhǒng
ràng
ràng
rén
rén
tīng
tīng
dǒng
dǒng
de
de
语言
yǔyán
yán
自问自答
zìwèn-zìdá
wèn■ zì■
 
 
偶尔
ǒuěr
ǒuěr
huì
huì
笑一笑
xiào-yī-xiào
xiào■ xiào
 
 
要不
yàobù
yào■
就是
jiùshì
jiùshì
大发
dàfā
dà■
脾气
píqi
或是
huòshì
huò■ shì
发出
fāchū
chū
歇斯底里
xiēsīdǐlǐ
xiē
de
de
尖叫
jiānjiào
jiān■ jiào
shēng
shēng
 
 
几乎
Jīhū
měi
měi
喝酒
hē jiǔ
hē|jiǔ
dào
dào
最后
zuìhòu
zuìhòu
 
 
外婆
wàipó
wài
都会
dōu huì
dū|huì
起来
qǐlái
lái
 
 
然后
ránhòu
ránhòu
摇摇晃晃
yáoyáo-huànghuàng
yáo■ yáohuàng■ huǎng
走回
zǒuhuí
zǒu■ huí
de
de
fáng
fáng
 
 
dǎo
dào
zài
zài
床上
chuáng shàng
chuáng|shàng
泣不成声
qìbùchéngshēng
chéngshēng
 
 
Jiù
Jiù
这样
zhèyàng
zhèyàng
 
 
外婆
wàipó
wài
de
de
啜泣
chuòqì
chuài
shēng
shēng
伴随
bànsuí
bànsuí
我们
wǒmen
men
度过
dùguò
guò
zhěng
zhěng